Kimberley Skating Dress

Kimberley Skating Dress

Kimberley ice skating dress.
Long sleeve leotard.
Hologram nylon Lycra.